αψ


Αντιφασίστες στρατιώτες της Βέρμαχτ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τόμος Πρώτος
(ΕΑΜ, ΕΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΑ, ΕΠΟΝ, ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)
Τά κείμενα συνέλεξε καί προλογίζει τό Ιστορικό Τμήμα τής ΚΕ του ΚΚΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»
ΑΘΗΝΑ 1981

*******

Παραλήπται
Α. Σ. Στρατού Ο.Μ.Μ. - Ο.Μ.Σ.
I, II, III, VIII, XIII Μεραρχίαι Ταξιαρχία Ιππικού
II, Κοινοποίηση
III, ΙΙο Γραφεία Δ/ση Επιμελητείας
Ακριβές αντίγραφο
Τό II Γραφείο

Προκήρυξη της «Αντιφασιστικής Επιτροπής Γερμανών Στρατιωτών» «Ελεύθερη Γερμανία»

Σύντροφε,
Ξέρεις ότι στα βουνά ύπάρχει μιά άντιφασιστική έπιτροπή στρατιωτών «'Ελεύθερη Γερμανία»;
Ξέρεις ότι τό Γενικό Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ έξασφάλισε σέ κάθε άξ/κό ή στρατιώτη πού θά ένταχθει στίς γραμμές μας, σεβασμό της τιμής καί της ζωής του καθώς καί άσφαλή παλινόστηση στό τέλος του πολέμου;

Αν θές νά ξαναδείς την πατρίδα καί την οίκογένειά σου ελα σέ μας!
Αν είσαι διατεθειμένος νά δημιουργήσεις μιά καινούργια Λεύτερη Γερμανία, ελα σέ μας.

Εχεις την έκλογήν!
1. Νά πεθάνεις γιά τόν Χίτλερ, γιά την ιμπεριαλιστική κλίκα του, γιά τό δίχως νόημα πόλεμο του.
2. Νά ζήσης γιά μιά Λεύτερη Δημοκρατική Γερμανία.

Πάρε τ' άρματά σου, έλα σέ μας, άδελφώσου μέ τούς Ελληνες αγωνιστές τής Λευτεριάς, τούς άντάρτες τού ΕΛΑΣ καί άγωνίσου ένάντια στόν Χίτλερ, ένάντια στήν Γκεσταπό, ένάντια στόν ιμπεριαλιστικόν πόλεμο.
Η Γερμανία όταν ειρηνέψη θά σέ εύγνωμονεί.

«Αντιφασιστική Επιτροπή Γερμανών Στρατιωτών» «Ελεύθερη Γερμανία»
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης 1966, σ. 922

*****

Γράμμα Γερμανού αντιφασίστα στρατιώτη

Ολοι οι Γερμανοί αντιφασίστες συγκεντρώνονται γύρω από τήν A.K.F.A. Συνάδελφοι τής Ταξιαρχίας, θυμηθήτε τήν ώραν πού μας ώδήγησε στίς φυλακές. Είμαστε έμπόδια στό καθεστώς τών νατσίδων καί πήραμε μαζί μέ άλλες χιλιάδες αντιφασιστών τό δρόμο για τίς φυλακές καί τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Οί οικογένειές μας δέν έπαιρναν βοηθήματα, τά παιδιά μας μας τά παίρνουν καί μιά μέρα μας άνοιξαν τίς πόρτες καί μας ντύσανε στρατιώτες. Επρεπε νά γίνωμε στρατιώτες. Γιατί; Γιατί ό Χίτλερ μας χρειάζονταν. Τώπε άλλωστε σ' ένα λόγο του ό Χίτλερ «Φροντίστε ώστε καί τό σκυλολόγι αυτό νά ματοκυλιστή στά πεδία τών μαχών, όπως χιλιάδες τών ανδρών μου Σ. Λ. καί Ές-Ές βρήκαν τό θάνατο γιά τή νίκη μας». Θέλετε νάχετε τήν ίδιαν τύχη μέ τους συναδέλφους μας στή Ρωσσία; "Αν όχι έλάτε σέ μας. "Εφτασε ή ώρα τής δράσης μας. Ελάτε στά βουνά στήν A.K.F.A. Πολεμάμε γιά μιά λεύτερη Γερμανία. Ξέρω ότι οί άξιωματικοί σας διασπείρουν τήν ψεύτικη προπαγάνδα ότι οί αυτόμολοι σκοτώνονται όλοι. Αυτό είναι ψέμα! Είμαι πάνω από ένα μήνα στόν ΕΛΑΣ καί είμαι υγιής καί έντελώς ελεύθερος όπως πολλοί όμοϊδεάται Γερμανοί συνάδελφοι καί Ελληνες αντάρτες. Πολεμάμε γιά τά παιδιά μας, γιά τίς γυναίκες μας, τήν πατρίδα, όπως οί γενναίοι συνάδελφοι μας του ΕΛΑΣ πολεμάνε γιά μιά έλεύθερη 'Ελλάδα.

Γι' αύτό σας καλούμε:

Αντιφασίστες στρατιώτες.
"Αν θέλετε νά ξαναδήτε πατρίδα καί οικογένεια πάρτε τά άρματά σας καί έλάτε σέ μας στά βουνά στήν Αντιφασιστική Επιτροπή Γερμανών Στρατιωτών «Έλεύθερη Γερμανία».

Ό συνάδελφος σας Κούρτ Ανταμ του Ιου λόχου του Τάγματος τής 999 Μονάδος

Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενατη, Δεκέμβρης 1966, σ. 923

******

Επιστολή τής Γερμανικής Αντιφασιστικής Επιτροπής Μακεδονίας
προς τήν Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη τη 13-11-44

Η Γερμανική αντιφασιστική Επιτροπή Μακεδονίας
Τμήμα τής Κ.Ε. Γερμανών Αντιφασιστών τής Μόσχας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πρός
Τήν ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας (στά χέρια του συναγ. Έπιτελάρχη Λαγγουράνη)
'Ενταύθα

«Εκθεση γιά συγκρότηση καί δράση τής Γερμανικής Αντιφασιστικής μαχητικής ομάδας Θεσ/νίκης».

Η όμάδα τών Γερμανών αντιφασιστών στρατιωτικών συγκροτήθηκε πρίν τρεις μήνες από τόν ύποφαινόμενο. Ή επιτυχία πού είχε στήν περίπτωση αύτή τό II Γραφείο τής Μεραρχίας Θεσ/νίκης μπορεί νά επιτελέσει ένα τυπικό παράδειγμα σωστής εκμετάλλευσης μιας άπλής πληροφορίας, πού έφτασε ως εκεί. Ενας συναγωνιστής ειδοποίησε τό δεύτερο Γραφείο πώς ό γνωστός στό κοινό τής Θεσσαλονίκης φιλέλληνας Ταγματάρχης Dr. Georg Eckert (Δρ. Γεώργιος Έκκερτ) Διοικητής τών μετεωρολογικών Σταθμών τής Νοτιοανατολής, είναι πολύ άνήσυχος καί πώς φοβάται μήπως τόν συλλάβει ή γκεσταπό όπως έγινε μέ πολλούς άλλους άξιωματικούς ύστερα άπό τήν άπόπειρα τής 20ής 'Ιουλίου 1944.

Μου ανέθεσε τότε τό II Γραφείο νά βολιδοσκοπήσω σχετικά μέ τόν φίλο μου κ. Φορμόζη Διευθυντή τής Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης καί στενό φίλο καί συνεργάτη του Γερμανού Αξιωματικού καί αφού εξακριβώσω τήν αλήθεια νά του ύποδείξω ότι είναι δυνατόν νά βοηθήσουμε τόν φίλο καί μάλιστα νά τόν στείλουμε μέ τήν οργάνωση στό βουνό. Ετσι καί έγινε. Πήρα τήν πρώτη επαφή μαζύ του. Πρώτα μου έκανε απολογισμό τής φιλελληνικής του δράσης καί όπως έξακρίβωσε ή οργάνωση, είχε σώσει ό ίδιος άπό τά στρατόπεδα 16 συνολικά αγωνιστές τρεις μάλιστα άπό τήν ΄Ηπειρο μέ βαρειά κατηγορία, πού ήταν γιά τουφεκισμό.
Ακόμη έσωσε καί τό χωριό τής Χαλκιδικής Κρήνη από τά νύχια των Βουλγάρων, πού λογάριαζαν νά τό κάψουν γιά αντίποινα.
Πολλές φορές κατηγορήθηκε από τή Βουλγαρική προπαγάνδα σάν σκανδαλώδικα Φιλέλληνας καί του γίνηκαν από τό στρατηγείο παρατηρήσεις. Ωστόσο του επέτρεψε τό στρατηγείο νά διατηρεί τήν έπαφή του μέ τούς Ελληνες, γιά νά μπορεί νά πληροφορηθεί ύπεύθυνα γιά τά Ελληνικά ζητήματα καί γιά τις διαθέσεις τής Ελληνικής κοινής γνώμης.
Οταν μέ τίς συχνές έπαφές μας αναπτύχθηκε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί αποδείχτηκε ταυτότητα στίς πολιτικές μας αντιλήψεις μου αποκάλυψε κι όλη τή παράνομη δράση του μετά τό 1933 καί πρό πάντων στό στρατό εδώ στή Θεσσαλονίκη. Πρίν από τό 1933 ήταν μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος καί αρχηγός τής σοσιαλδημοκρατικής μαχητικής ομάδας τών φοιτητών στό Βερολίνο.
Μέ τήν άνοδο του Χίτλερ καταδιώχτηκε άγρια, έφυγε στό εξωτερικό καί αφού κατάφερε νά εξαφανίσει τό φάκελλό του από τή Gestapo γύρισε στό μικρό Πανεπιστήμιο τής Bonn όπου τελείωσε τίς σπουδές του.
Τήν παράνομη δουλειά του τήν εξακολούθησε μέσα από τίς γραμμές του Έθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.
Ας σημειωθή ακόμη, πώς καί ή οικογενειακή του παράδοση είναι σοσιαλιστική. Ό πατέρας του παλιός σοσιαλιστής καί συντάχτης τής Frankfurten Zeitung, ή μητέρα του από τό Χάρκοβο παιδαγωγός, έδρασε στήν έπανάσταση του 1905.
Μ' αύτές τίς προϋποθέσεις αρχίσαμε από τά μέσα του Αύγούστου μιά στενότερη συνεργασία. Στίς καθημερινές σχεδόν συναντήσεις μας μέ πληροφορούσε γιά τίς κινήσεις καί τή σύνθεση τών εδώ Γερμανικών μονάδων, γιά τίς διαθέσεις τής ανώτερης Διοίκησης. Ό αντιφασιστικός αύτός πυρήνας, πού περίλαβε στήν αρχή 3 αξιωματικούς, έγινε σέ λίγο πενταμελής καί συνδέθηκε μέ πολλούς άντιχιτλερικούς τής φρουράς Θεσσαλονίκης.
Ετσι από τό Στρατηγείο τής Νοτιοανατολής ως τήν τελευταία μονάδα του Ναυτικού ή αντιφασιστική αύτή ομάδα είχε τούς ανθρώπους της.
Ό Ταγματάρχης μας διαφώτιζε συχνά καί μάλιστα μας σύνταξε καί Γερμανικές προκηρύξεις μέ κατάλληλο περιεχόμενο γιά τό Γερμανικό Στρατό. Μιά άπ'αύτές τήν ύπέγραψε καί ή αντιφασιστική Γερμανική όμάδα Θεσσαλονίκης.
Ταυτόχρονα αρχίσαμε από τά μέσα του Σεπτέμβρη νά ανταλλάζουμε σκέψεις γιά τή διαπαιδαγώγηση τών αιχμαλώτων, γιά τίς αντιλήψεις τής οργάνωσης πάνω στό ζήτημα αύτό, πού ταυτιζόταν απόλυτα μέ τίς δικές του. Ετοιμάσαμε μάλιστα καί σχετική δουλειά. Ακόμη ό πυρήνας τών αντιφασιστών συνδέθηκε στά μέσα του Σεπτέμβρη μέ τό Γερμανικό Κομμιτάτον τής Μόσχας Α.Κ.Φ.Δ. ραδιοτηλεγραφικώς.
Ό αντιφασιστικός πυρήνας καί ιδιαίτερα ό ταγματάρχης βοήθησε ξεχωριστά τόν αγώνα μας τίς 20 τελευταίες μέρες, όταν πιά ή Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίστηκε σάν ζώνη επιχειρήσεων καί ορίστηκε ενας Kampfkommandant πού ανέλαβε ύπεύθυνα τήν τήρηση τής τάξης καί τήν πραγματοποίηση τής έκκένωσης τής πόλης μας από τό Γερμανικό Στρατό.
Η πόλη κατά τό σχετικό σχέδιο είχε διαιρεθή σέ οκτώ διαμερίσματα καί ένα άπ' αύτά διοικούσε ό Δρ. "Εκκερτ (από τόν Λ. Πύργο ως τήν οδό Εύζώνων μέ τή ναυτική βάση μαζύ). Μάλιστα σέ περίπτωση αιφνιδιασμού καί πολιορκίας είχε συμφωνηθή υστέρα άπό εικονική μικρή αντίσταση νά μας παραδώση τό τμήμα του, πράγμα πού θά μας ευκόλυνε νά χωρίσουμε τήν πόλη σέ δυό κι έτσι νά παραλύσουμε τήν αντίσταση τών Γερμανών. Ωστόσο τό σχέδιο αυτό τών Γερμανών αντιφασιστών δέν εφαρμόστηκε, γιατί ή έκκένωση τής Θεσσαλονίκης έγινε τμηματικά καί κανονικά.
Τίς 20 τελευταίες μέρες είχαμε πολλές φορές δυό καί τρεις φορές τή μέρα επαφή.

Μάς πληροφορούσε άκριβώς γιά τίς τελευταίες κινήσεις τους καί μάλιστα μας έδωσε πρίν 4 μέρες τό σχέδιο τής εκκενώσεως πού επιβεβαιώθηκε μέ μαθηματική ακρίβεια άπό τά πράγματα. Τήν τελευταία εβδομάδα έβγαλε μέσα σέ λίγες ώρες 7 έλασίτες, πού πιάστηκαν οπλισμένοι οί περισσότεροι άπό τή Γερμανική φρουρά του Γεντή-Κουλέ, άπό τό στρατόπεδο μέ δραστικό καί άμεσο διάβημα στόν Kampfkommandant.
Τήν παραμονή τής κατάληψης τής πόλης δηλ. τήν Κυριακή στίς 29 'Οκτώβρη ένα άπόσπασμα του ΕΛΑΣ μαζύ μέ άνδρες τής 'Εθν. Πολιτοφυλακής συνώδευσε τήν άντιφασιστική όμάδα στήν έπάνω πόλη καί άπ' εκεί την ίδια νύχτα στό Χορτιάτη.
Τήν άλλη μέρα κατέβηκαν στή λεύτερη πόλη μαζύ μέ τούς άντάρτες μας. Ας σημειωθή άκόμη πώς ό ταγματάρχης έκρυψε καί παρέδωσε στόν ΕΛΑΣ μερικές εκατοντάδες χειροβομβίδες Γερμανικές, καθώς καί φυσίγγια, άρκετές χιλιάδες. Τά πυρομαχικά τά παρέλαβε ένα δεύτερο άπόσπασμα άπό τό σπίτι του μόλις έφυγε ό ίδιος γιά τήν έπάνω πόλη. 'Ακόμη φύλαξε άκέραιο τό Μετεωρολογικό του Σταθμό καί τόν παρέδωσε στό Πανεπιστήμιο μαζύ μέ τίς τρίχρονες έπιστημονικές του παρατηρήσεις, παρά τή ρητή διαταγή πού είχε νά τόν καταστρέψη.
Ή δράση του Δρ. Εκκερτ ήταν σ' όλο τό διάστημα τής εδώ παραμονής του άπόλυτα φιλελληνική. Ιδιαίτερα σημειώνουμε τήν έπιστημονική συμβολή του μέ τίς 10 περίπου έργασίες μέ λαογραφική ύλη, πού δημοσίευσε μαζύ μέ τόν κ. Φορμόζη, καί πού κοντά στά άλλα είναι καί σάν μιά φωνή διαμαρτυρίας γιά τήν Ελληνικότητα τής Μακεδονίας σέ εποχή πού ή Βουλγαρική προπαγάνδα οργίαζε στην Ελληνικήν Μακεδονία.
Τή δουλειά γιά τήν οργάνωση καί διαπαιδαγώγηση τών αιχμαλώτων (Γερμανών), πού είχαμε σταματήση πρίν 20 μέρες, τή ξαναρχίσαμε, άμέσως μετά τήν απελευθέρωση.
Τό προσωρινό πλάνο περιλαμβάνει ώσπου νά μάς έρθουν άπό τό Γερμανικό Κομμιτάτο τής Μόσχας οδηγίες καί σχετικό έντυπο ύλικό, πού ζητήσαμε ραδιοτηλεγραφικώς πρίν 5 μέρες, τά παρακάτω σημεία:
1) Καταγραφή καί έξέταση τών αιχμαλώτων. Χωρισμός τους σέ 3 κατηγορίες,
α) μέ σοσιαλιστικό προσανατολισμό, παληούς επαναστάτες, άριστερούς άγωνιστές.
β) Αντιχιτλερικούς γενικά, χωρίς πολιτικό προσανατολισμό.
γ) Χιτλερικούς, φασίστες, παραπλανημένους άπό τή προπαγάνδα του Goebels.

2) Διαλογή τών καλυτέρων στοιχείων, οργάνωση του στρατοπέδου Γερμανών αιχμαλώτων, χρησιμοποίηση τών αιχμαλώτων σέ διάφορες έργασίες άνάλογα μέ τήν είδικότητά τους.

3) Εκδοση 15ήμερου περιοδικού, οργάνου τής 'Ελληνικής άντιφασιστικής όμάδας στήν 'Ελλάδα («Das freie Deutschland»). Τό περιοδικό είναι οκτασέλιδο πολυγραφημένο μέ ύλη διαφωτιστική. Εχει λογοκριθή καί άπό τόν συναγωνιστή Επιτελάρχη Λαγγουράνη καί από τόν Περικλή τής «Λαϊκής Φωνής» καί είναι έτοιμο γιά εκτύπωση.

4) Ό ιδιος έχει προτείνει πρίν 10 μέρες στή Μεραρχία νά άναδιοργανώση τόν Μετεωρολογικό Σταθμόν του καί νά τόν θέσει στή διάθεση τής Ο.Μ.Μ. Θά ήθελε νά χαρακτηρισθούν σάν εθελοντές στόν ΕΛΑΣ οί 4 Γερμανοί του Μετεωρολογι¬κού σταθμού. Γιά τό ζήτημα αύτό ή Ομάδα Μεραρχιών έπιφυλάχτηκε νά άπαντήση.

5) Είχε προτείνει ακόμη νά χρησιμοποιήση τά πορίσματα τής πείρας του γιά τήν 'Ελληνική Επιστήμη καί τή μόρφωση φοιτητών πού θά παρακολουθούσαν μαθήματα Μετεωρολογίας κοντά του.
Η προσωπική μας αντίληψη από τά 2 χρόνια τής γνωριμίας μας είναι γιά τό φίλο Ταγματάρχη Δρ. Εκκερτ από κάθε άποψη ικανοποιητική. Πρόκειται γιά ένα εξαιρετικό άνθρωπο μέ μόρφωση γερή, συναισθηματικό μάλλον, ανίκανο νά κάνη κακό, μέ πολιτικά ενδιαφέροντα ανάλογα μέ τή γραμμή του ΕΑΜ, μέ όρεξη γιά πολιτική δράση στή μεταπολεμική Γερμανία.
Τέτοιοι άνθρωποι θά χρειασθούν χωρίς άλλο γιά τήν μελλοντική εξυγίανση καί τήν πνευματική συνεργασία τών Λαών τής Εύρώπης.

Ο Σύνδεσμος μέ τούς Γερμανούς αντιφασίστες
Υπογραφή ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενατη, Δεκέμβρης 1966, σ. 924-926

**************

Επιστολή τής Γερμανικής Αντιφασιστικής Επιτροπής Μακεδονίας
προς τήν ‘Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη τή 19-11-44
Γερμανική αντιφασιστική ‘Επιτροπή Μακεδονίας
Τμήμα τής Κ.Ε. Γερμανών Αντιφασιστών τής Μόσχας
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Προς
τήν Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας
Ενταύθα
Αφορά: Πρόβλημα Γερμανών αύτομόλων καί αιχμαλώτων».

Η Γερμανική αντιφασιστική Επιτροπή Μακεδονίας μέ καθοδηγητή τόν συναγωνιστή Ταγματάρχη Δρα Γεώργιο Έκκερτ (Dr Georg Eckert) αναγνωρισμένη από τήν Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας σάν τμήμα τής Κεντρικής Γερμανικής άντιφασιστικής Επιτροπής τής Μόσχας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ», έχει νά κάνη στήν ‘Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας τίς παρακάτω προτάσεις σχετικά μέ τό πρόβλημα τών Γερμανών αύτομόλων καί αιχμαλώτων καί νά παρακαλέσει τήν Ο.Μ.Μ., νά διατάξη, ό,τι ήθελε έγκρίνει.

Οταν πρίν 31/2 μήνες μέ εντολή τής οργανώσεως πήρα έπαφή μέ τόν ταγματάρχη Εκκερτ (Eckert) καί οργάνωσα τή Γερμανική αντιφασιστική όμάδα είχα μαζύ καί τήν έγκρισή της γιά ένα πλάνο πολιτικής δουλιάς μέ βάση τήν ΕΑΜική πολιτική γραμμή. Οί Γερμανοί αντιφασίστες τής ομάδας άναγνωρίστηκαν από τήν αρχήν σάν συναγωνιστές σ’ όλη τή γραμμή καί τούς δόθηκαν επίσημες διαβεβαιώσεις, πώς ή θέση τους θά ήταν διαφορετική από τή θέση τών κοινών αιχμαλώτων πολέμου, πώς θά λογαριαζότανε σάν έθελοντές στόν ΕΛΑΣ άκόμη τούς είχαμε ύποσχεθή πώς θά τούς διευκολύναμε μέ όλα τά δυνατά μέσα στήν πολιτικήν τους δουλιά μέσα στούς αιχμαλώτους. Η αντιφασιστική όμάδα μάλιστα είχε ετοιμάσει από τότε σέ συνεργασία μαζύ μου καί μέ τήν έγκριση τής έφεδρικής Μεραρχίας Θεσσαλονίκης ένα πλάνο διαπαιδαγώγησης τών Γερμανών αιχμαλώτων, πού αργότερα έγινε δεκτό από τήν XI Μεραρχία.

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο αύτό θά οργανώναμε πρώτα τούς Γερμανούς πού θά ήταν στήν διάθεση του ΕΛΑΣ καί θά τούς χωρίζαμε σέ τρεις κατηγορίας,

α) Τούς άδιόρθωτους Χιτλερικούς,
β) Τούς άντιχιτλερικούς, αδιάφορους πολιτικά αλλά ήθικά χρήσιμα στοιχεία καί
γ) τούς γνωστούς αντιφασίστες καί συναγωνιστές αύτόμολους.

Μέ τή βοήθεια κυρίως τής γ’ κατηγορίας θά φροντίζαμε νά καθοδηγήσουμε καί νά διαπαιδαγωγήσουμε μέ διαφορετικό, βέβαια τρόπο τούς αιχμαλώτους τών δύο άλλων κατηγοριών.
Το δεύτερο μέρος του σχεδίου μας αναφερόταν στήν παραγωγικήν χρησιμοποίησίν τους στήν ανοικοδόμηση τής χώρας μας καί ειδικώτερα στήν έπανόρθωση τών καταστροφών, πού έκαναν στή χώρα μας οί συμπατριώτες τους φασίστες.

Δυστυχώς ή αντιφασιστική Επιτροπή μ’ όλη τή θερμή θέλησή της νά δουλέψη έλεύθερα πιά στόν τομέα της, συνάντησε, όπως είναι γνωστό, ύστερα από τόν έρχομό τών συμμάχων, δικαιολογημένα ίσως στήν αρχή, μεγάλα έμπόδια, πού πάνε νά κάνουν τό έργο της προβληματικό. Ετσι δέν τής έπιτράπηκε άκόμη νά έρθη σέ επαφή μέ τούς κρατουμένους στό στρατόπεδο Π. Μελά, όπου μάλιστα βρίσκονται κλεισμένοι σ’ ένα σταύλο καί αρκετοί άπό τούς συναγωνιστές Γερμανούς αύτομόλους του βουνού, όπως πληροφορηθήκαμε, παραμελημένοι καί σέ άξιοδάκρυτη κατάσταση άπό άποψη οργάνωσης.

Εχοντας σαφή επίγνωση όλων τών δυσκολιών, πού δημιουργήθηκαν στόν τομέα αύτόν ύστερα άπό τήν άφιξη τών συμμάχων, ή Γερμανική άντιφασιστική όμάδα, προτείνει καί θέτει ύπό τήν έγκριση τής Ο.Μ.Μ. τά παρακάτω:
1) Νά ένδιαφερθεΐ ή Ο.Μ.Μ. γιά τούς Γερμανούς αιχμαλώτους παίρνοντας καί όλα τά πρακτικά μέτρα γιά τήν έξασφάλιση τής παραμονής τους στήν Ελλάδα. Οχι τόσο γιά λόγους εγωιστικούς, όσο γιά ούσιαστικούς. Γιατί βέβαια άντί νά μεταφερθούν οί άνθρωπόι αύτοί στήν Ν. ‘Αφρική ή στήν Αύστραλία θά ήταν προτιμώτερον νά μείνουν στήν Ελλάδα γιά νά επανορθώσουν τίς ζημίες πού έκαναν οι συμπατριώτες τους φασίστες.
2) Γιά νά άποκλεισθή κάθε άντίρρηση ή ένδοιασμός άπό τούς συμμάχους γιά άσφάλεια ή τυχόν κατασκοπεία κλπ. Νά συγκεντρωθούν οί αιχμάλωτοι καί οί αύτόμολοι σέ μέρος πού νά βρίσκεται έξω άπό τίς στρατιωτικές ζώνες, όπου κινούνται συμμαχικά στρατεύματα. Κατάλληλη θά ήταν ίσως ή περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας, πού πέφτει έξω άπό τόν άξονα τής κίνησης τών στρατευμάτων.
3) Νά οργανωθούν σέ τμήματα κατά ειδικότητες, μέ γερμανούς ύπαξιωματικούς δοκιμασμένους άντιφασίστες καί μέ διοικητές Ελληνες άξ/κούς.
4) Νά χρησιμοποιηθούν άμέσως σέ παραγωγικές έργασίες καί προπάντων γιά τήν άνοικοδόμηση τών έργων, πού κατάστρεψε ό Χιτλεροφασισμός φεύγοντας. Μέ σχετική διαφωτιστική προπαγάνδα καί μέ τήν εύεργετική έπίδραση τής δημιουργικής καί δικαιολογημένης έργασίας, ή άντιφασιστική έπιτροπή πιστεύει, πώς έτσι θά μπορούσε νά άναμορφώση τό πολύμορφο άνθρώπινο ύλικό καί έτσι νά δημιουργήση άξια στελέχη καί ήθικούς άνθρώπους, χρήσιμους γιά τήν μελλοντι¬κή άντιφασιστική κοινωνία στή Γερμανία.

Οί άντιφασίστες είναι πρόθυμοι νά έργαστούν μ’ όλη τους τήν καρδιά καί νά βοηθήσουν μέ τίς άτομικές ίκανότητές τους γιά τήν άνοικοδόμηση τής χώρας μας. ‘Αλλά τέτοιους έργάτες χρειάζεται καί ή πολύπαθη χώρα μας. Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν παντού, γιατί άνάμεσά τους θά βρούμε καί τόν ειδικό έπιστήμονα καί τόν ειδικευμένο έργάτη ή άγρότη. Οπως έχω πληροφορηθή στό Στρατόπεδο Παύλου Μελά βρίσκεται άκόμη καί ειδικευμένος τσομπάνος, σπουδαγμένος σέ ειδική σχολή, πρόθυμος νά βοηθήση στόν τομέα αύτόν τής άνοικοδόμησης. Σάν τυπικό παράδειγμα πάλι γιά τήν προθυμία τών άντιφασιστών μπορεί νά άποτελέση ή προσφορά τής ίδιας άντιφασιστικής ομάδας, πού είναι πρόθυμη νά όργανώση τούς Μετεωρολογικούς σταθμούς τής Ελλάδας, έκπληρώνοντας έτσι καί θερμό πόθο του καθηγητή τού Πανεπιστημίου μας. Κ. Κυριαζόπουλου, πού είχε παρακαλέσει πρίν ένα χρόνο τόν Δρα Έκκερτ μόλις γινότανε ειρήνη νά άναλάμβανε τήν άναδιοργάνωση όλων τών σταθμών τής Ελλάδας. Ή δουλιά αύτή θά μπορούσε νά γίνη τώρα καί μάλιστα χωρίς κανένα έξοδο, μιά κι’ ό συν. Εκκερτ προφύλαξε καί έθεσε τό Μετεωρολογικό του σταθμό άθικτο στή διάθεση τής Ο.Μ.Μ. κι άκόμη, γιατί τώρα έχει μαζύ του καί τούς καλύτερους μετερεωλόγους συνεργάτες του.
Ιδιαίτερα ένδιαφέρεται ό Δρ. Εκκερτ γιά τήν πολιτικήν δουλιά στούς αιχμαλώτους. Κοντά στά άλλα έχει έτοιμο καί τό οκτασέλιδο δακτυλογραφημένο περιοδικό τής άντιφασιστικής ομάδας, λογοκριμένο καί έτοιμο γιά νά πολυγραφηθή σέ 200 αντίγραφα. Παρακαλεί τόν Ο.Μ.Μ. νά του διαθέση τίς σχετικές μεμβράνες — τά ύπόλοιπα ύλικά βρέθηκαν —.

Ακόμη παρακαλεί τήν Ο.Μ.Μ. νά του διαθέση ένα μικρό γραφείο στό χώρο του καταστήματος τής Ο.Μ.Μ. πού θά τό έπιπλώση μέ τά έπιπλα του Μετεωρολογικού Σταθμού κι όπου θά έργάζεται κανονικά τίς καθωρισμένες ώρες πάνω στό πλάνο τής δουλιάς της ή αντιφασιστική όμάδα, κάτω από τήν άμεση σκέψη καί έπαφή τής Ο.Μ.Μ. καί σάν πραγματικό τμήμα της.

Ο Σύνδεσμος τής Ο.Μ.Μ. καί Γερμανικής ‘Αντιφασιστικής ‘Ομάδας
Υπογραφή ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενατη, Δεκέμβρης 1966, σ. 926
Από εφημερίδα των Αθηνών την 1/1/1945


Επιστολή τής Γερμανικής Αντιφασιστικής Επιτροπής Μακεδονίας
Η Γερμανική αντιφασιστική έπιτροπή Μακεδονίας 20-11-44

Πρός
Τήν Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας
'Ενταύθα

Η Γερμ. Αντ. Επιτροπή ύποβάλλει σήμερα τήν έργασία του μέλους της Dr. Ernst Cremer «Wettertype nin Gricfenland» γραμμένη ειδικά σάν εισαγωγή στούς επιστημονικούς σκοπούς τής Μετεωρολογικής ύπηρεσίας πού προτάθηκε άπό τή γερμανική άντιφασιστική όμάδα νά ξαναϊδρυθεί καί νά τεθεί στή διάθεση τής ΟΜΜ. Ή Ελλάδα καί ή περιοχή τού Αιγαίου μελετήθηκε τρία ολόκληρα χρόνια άπό τούς γερμανούς μετερεωλόγους αντιφασίστες. Ξεχωρίζονται 6 ή 7 τύποι καιρού στην Ελλάδα μέ διάρκεια 2-14 μέρες. Οί έργασίες είναι πρωτότυπες έπιστημονικές. 'Ετοιμάζονται καί οί άκόλουθες έργασίες.
1. (Τό πρόβλημα γιά τήν πρόγνωση του καιρού στόν ελληνικό χώρο καί ή μεθοδική του).
2. Εκθεση γιά τήν κίνηση τών ανέμων στίς έκβολές του Στρυμώνα.
3. Κλιματολογικές παρατηρήσεις στόν Άθω, περίφημο σημείο διασταύρωσης θυελλών.
4. Αί σχέσεις ανέμων στόν κόλπο Κούφο τής Χαλκιδικής.
Παρακαλούμε νά μας άνακοινώσετε σχετικά μέ τόν μετεωρολογικό σταθμό τίς άποφάσεις σας, άν πρόκειται νά τεθή καί πάλι σέ χρήση ή όχι. Τό διαμέρισμα του Μετεωρολογικού σταθμού πού είχε κρατηθεί στή διάθεση τής XI Μεραρχίας κινδυνεύει νά καταληφθεί άπό άνεύθυνα στοιχεία καί νά καταστραφεί τό φυλασσόμενο επιστημονικό ύλικό. Παρακαλούμε τήν Ομάδα Μεραρχιών νά κρατήσει τό διαμέρισμα έπιταγμένο ώσπου νά αποφασισθεί τί θά γίνει τελικά μέ τόν Μετεωρολογικό σταθμό.

Γιά τήν Γερμανική άντιφ. Ομάδα
ο σύνδεσμος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
(άκριβές άντίγραφο)
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης 1966, σ. 927

******

Επιστολή τής Γερμανικής Αντιφασιστικής Επιτροπής «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πρός
τήν 'Ομάδα Μερ. Μακ/νίας Θεσσαλονίκη 22-11-44
Παρακαλούμεν νά άναγνωρίσετε τά παρακάτω μέλη τής Γερμανικής άντιφασιστικής μαχητικής ομάδας σάν «Μετεωρολογική ύπηρεσία Ερευνών», μέσα στά πλαίσια τού 'Ελληνικού Στρατού.

Ταγματάρχης Δρ. Εκκερτ, ύπ/γός Δρ. Κρέμερ, ύπολ/γός Σκίμπε καί ύπαξ/κός Σίμον.
Η έργασία τους θά ήταν ή άξιοποίηση τής Γερμανικής μετεωρολογικής πείρας, πού συγκεντρώθηκε στόν εδώ χώρο.
Η γερμανική Μετεωρολογική ύπηρεσία είχε στήν περιοχή τής Αίγαΐδος ιδιαίτερα έγκαταστήσει σημαντικό άριθμό ραδιογραφικών καί άεροπορικών σταθμών. Σκοπός τους ήταν ή έρευνα τών άνωτέρων στρωμάτων τού άέρος μέχρι περίπου 20.000 μέτρων μέ τήν βοήθεια ραδιογραφικών μπαλλονιών, άπό τά όποια μέ ένα μικρό πομπό βραχέων κυμάτων έκπεμπότανε αύτόματα οί μετρήσεις τών μετεωρολογικών έργαλείων. Η πρακτική ωφέλεια αύτών τών μετρήσεων γιά τήν άεροπορική συγκοινωνία, γιά τήν μακροπρόθεσμη πρόγνωση τού καιρού κλπ. είναι πολύ μεγάλη. Παρόμοιας σημασίας είναι καί ή έπιστημονική τους άξία. Καί τούτο γιά τόν εξής μάλιστα λόγο, άφού τά έξαιρετικά μεγάλα έξοδα μόνο σέ πολεμική περίοδο καί μόνο γιά στρατιωτικούς σκοπούς μπορούν βέβαια νά χορηγηθούν. Μόνον στή Θεσσαλονίκη εκτελέσθηκαν πολύ περισσότερες άπό 1.000 άνυψώσεις τέτοιων μπαλλονιών, οι πρώτες πάντως στόν Βαλκανικόν χώρον.
Από μέρους τού Μετεωρολογικού Σταθμού Θεσσαλονίκης δείχτηκαν οί μέθοδοι αύτές στόν καθηγητή τής Μετεωρολογίας τού Πανεπιστημίου κ. Κυριαζόπουλο. O κ. Κυριαζόπουλος έξέφρασε τήν έπιθυμία, νά όργανώση μετά τόν πόλεμο μιά παρόμοια ύπηρεσία καί στήν 'Ελλάδα.
Η άξιοποίηση καί έπεξεργασία τών μετρήσεών μας, πού ένα σημαντικό μέρος έχουμε στή διάθεσή μας άκόμη έδώ (Μετρήσεις 1941-1944) θά ήταν μιά πολύτιμη προεργασία στήν κατεύθυνση αύτή. Η έπεξεργασία των μπορεί νά διεξαχθή άπό τήν όμάδα μας, πού διαθέτει 3 άπό τούς πιό γνωστούς ειδικούς, τους Μετεωρολόγους Θεσσαλονίκης, Λήμνου καί Ρόδου, χωρίς δυσκολία καί χωρίς καμμιά άλλη επικουρία καί έξοδα. Επεξεργασία καί άξιοποίησή τους άπό Ελληνικό προσωπικό είναι άδύνατη, γιατί είναι άπαραίτητη γι' αύτό γνώση ορισμένων άριθμών καί ειδική μόρφωση. Εκτός άπό αύτό μπορεί ή όμάδα μας νά γράψη μιά μεγάλη σειρά έκθέσεων έμπειρίας, πού θά στηρίζονται στήν τρίχρονή μας έπιμελημένη δραστηριότητα καί στίς παρατηρήσεις τών πολυαρίθμων μικρών μας σταθμών.

Τίς άνακοινώσεις μας του είδους αυτού τίς έπεξεργαζόμαστε ή τίς έχουμε έτοιμες.
1) Τύποι καιρού στήν 'Ελλάδα.
2) Γιά τό πρόβλημα τών προγνωστικών τού καιρού στήν 'Ελλάδα.
3) Οί σχέσεις άνέμων στόν πόρτο Κουφό.
4) Οί σχέσεις άνέμων στόν κόλπο του 'Ορφανού.
5) Κλιματολογικές παρατηρήσεις στόν Άθω.
6) Κλιματολογικές παρατηρήσεις στήν Κασσάνδρα.
7) Ο άνεμος «Βαρδάρης», στόν κόλπο τής Θεσσαλονίκης.
8) Κλιματολογικές παρατηρήσεις στήν μέση καί κάτω κοιλάδα τοϋ Άξιοϋ.
9) Κλιματολογικές παρατηρήσεις στήν Λήμνο.
Προβλέπονται καί άλλες έργασίες του είδους αυτού.

Από στρατιωτική πλευρά δέν μπορούν νά ύφίστανται καθόλου ένδοιασμοί, καθόσο γιά όλες αύτές τίς έργασίες δέν χρειάζονται όργανα καί δέν είναι άνάγκη νά γίνουν άλλες μετρήσεις. Πρόκειται άποκλειστικά καί μόνο γιά επιστημονική άξιοποίηση παλιών σημειώσεων τών έτών 1941-1944.
Ακριβής μετάφραση
'Υπογραφή ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης J966, σ. 928

******

'Επιστολή τής Γερμανικής Αντιφασιστικής μαχητικής Ενωσης Τμήμα Θεσ/νίκης

Πρός τήν Ο.Μ.Μ. Θεσ/νίκη 24-1-44
Τό Φθινόπωρο του 1941 ιδρύθηκε στή Θεσ/νίκη μιά παράνομη οργάνωση γερμανών άξιωματικών καί στρατιωτικών «ό Γερμ. άντιφασιστικός μαχητικός σύνδεσμος», πού περίλαβε μέλη όλων τών άντιεθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων. Ιδρυτής καί καθοδηγητής ήταν ό ταγ/ρχης (κυβερν. σύμβουλος) Δρ. Γεώργιος Εκκερτ, παλιός άρχηγός τής σοσιαλιστικής νεολαίας και φοιτητικής νεολαίας, πού έδρασε χωρίς διακοπή άπό τό 1933 σέ παράνομες ομάδες σάν καθοδηγητής. Ο Γερμ. άντιφασιστικός σύνδεσμος άσχολήθηκε στή Θεσ/νίκη μέ τήν πολιτική διαπαιδαγώγηση τών μελών του καί τήν προπαγάνδα μέσα στό στρατό. Προσπά-θησε παράλληλα νά μαλακώσει τή σκληρότητα τής κατοχής γιά τόν πληθυσμό. Ετσι έγινε τό χειμώνα τής πείνας 1941/42 μιά οργάνωση βοήθειας γιά τούς έλληνες πρόσφυγες άπό τή Θράκη, άργότερα έλευθερώθηκε σημαντικός άριθμός πολιτικών κρατουμένων, χωριά σώθηκαν άπό πυρπόληση κι' άκόμα λύθηκαν παρόμοια άνθρωπιστικά ζητήματα.

Η οργάνωση είχε άπό τήν άρχή σύνδεση μέ μεμονωμένους έλληνες άντιφασίστες. Στά 1943 μπόρεσε νά πάρει έπαφή μέ κατώτερους ύπεύθυνους τού ΕΑΜ. Τό θέρος τού 1944 κατορθώθηκε άπευθείας έπαφή μέ μιά εύτυχή σύμπτωση μέ τήν καθοδήγηση του ΕΑΜ. Απ' αυτή τή στιγμή κρατήθηκε σχεδόν καθημερι¬νή έπικοινωνία, πού είχε σάν άποτέλεσμα μιά στενή καί καρποφόρα συνεργασία.

Μετά τήν αποχώρηση τών Γερμανών έμειναν μερικά μέλη του μαχητικού συνδέσμου στή Θεσσαλονίκη, όπου καί έσχημάτισαν τήν άναγνωρισμένη έπιτροπή «'Ελεύθερη Γερμανία» άπό τόν άνώτερο διοικητή του ΕΛΑΣ, ύπό τήν καθοδήγηση του Εκκερτ. Γιά τήν ώρα αριθμεί ό στενώτερος κύκλος πού λογαριάζεται σάν τμήμα του ΕΛΑΣ, 12 εκλεχτά μέλη καί κοντά σ' αύτούς ύπάρχει καί άριθμός άλλων γερμανών πού δέν μπορεί άκόμη νά καθοριστεί άκριβώς καί πού μόλις εξακριβωθεί ή πολιτική τοποθέτησή τους πρόκειται νά συμπεριληφθούν σ'αύτόν.

Η έπιτροπή συνεδριάζει σέ τακτικές βραδυνές συσκέψεις, έκδίδει μιά μικρή έφημερίδα «Ή 'Ελεύθερη Γερμανία» καί άφοσιώνεται μέ κάθε τρόπο στήν διαπαιδαγώγηση τών γερμανών πάνω σέ δημοκρατική καί σοσιαλιστική βάση. Κοντά σ' αύτά συγγράφονται θεωρητικές έργασίες καί τήν άντιπολίτευση, τό πρόγραμμα τής άνοικοδόμησης κλπ. Ετσι συγγράφει π.χ. ένας στρ. γιατρός ένα άρθρο γιά τό Χίτλερ σάν νευρωτικό, ένας άλλος συναγωνιστής συγγράφει μιά ιστορία τών παράνομων οργανώσεων κλπ. 'Έχει προταθεί νά συγκεντρωθούν όλοι οί γερμανοί, ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται σκόρπιοι στή Θεσσαλονίκη σ' ένα γερμανικό έργατικό τάγμα.

Κοντά στήν πολιτική έργασία έργάζονται οί γερμανοί έπαγγελματικά. Ό στρατιωτικός γιατρός καί τό ύγειονομικό προσωπικό έργάζονται σ' ένα στρατιωτικό νοσοκομείο του ΕΛΑΣ. Οί μετερεωλόγοι ίδρυσαν ένα «γραφείο μετεωρολογικών μελετών». Συγγράφουν έκθέσεις μετεωρολογικής πείρας άπό τίς όποιες μπόρεσαν νά ύποβάλουν ως τώρα δύο. Ενας ζωγράφος θά χρησιμοποιηθεί γιά σκοπούς προπαγάνδας, ένας λαογράφος έργάζεται γιά τή λαογραφία καί τήν κοινωνιολογία τής Μακεδονίας. Ακόμη προβλέπεται καί ή χρησιμοποίηση τών ύπολοίπων μελών σέ άλλες ειδικές ύπηρεσίες.

(άκριβές άντίγραφο)
'Ακριβής μετάφραση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης 1966, σ. 929

******

'Επιστολή τής Επιτροπής «Ελεύθερη Γερμανία»
Θεσ/νίκη 28-11-44

Πρός τήν Ο.Μ.Μ.
'Αφορά: Πολιτική έξέταση τών Γερμανών.

Μέχρι σήμερα έξετάστηκαν προσεχτικά γιά τόν πολιτικό προσανατολισμό συνολικά 30 Γερμανοί, άπ' αύτούς 12 μέλη του άντιφασιστικού μαχητικού ομίλου. Κατά τήν έξέταση αύτή άποδείχτηκε ολοφάνερα ότι πρέπει νά χωριστούν άνάμεσά τους καθαρά δυό ομάδες: Οι αντιφασίστες καί οί χωρίς πολιτικό προσανατολισμό λιποτάχτες. Στούς τελευταίους μπορεί κανείς νά ξεχωρίσει πάλι άνθρώπους κατώτερης άξίας καί άνθρώπους πού μπορούν νά γίνουν καλύτεροι καί νά διαπαιδαγωγηθούν.
Συνολικά οί άνθρωποι πού ρωτήθηκαν μπορούν νά καταταχθούν πολιτικά στίς παρακάτω κατηγορίας:
Κομμουνιστές 3
Σοσιαλδημοκράτες 8 (άπ'αύτούς 3 ταπεινού ποιου)
Δημοκράτες 5
Καθολικού κόμματος 2
Χωρίς πολιτικό προσανατολισμό 10 (άπ' αύτούς τουλάχιστον 5 κατώτερου ποιου)

Απ' αύτούς 18 προσήλθαν στόν ΕΛΑΣ τόν Οκτώβρη τού 1944.
11 είχαν έπαφή πρωτύτερα μέ γερμανούς ή έλληνες άντιφασίστες.
3 παντρεύτηκαν μέ ελληνίδες,
4 άρραβωνιάστηκαν μέ ελληνίδες, σέ διάφορες περιπτώσεις άναμένονται παιδιά ή άκόμα ήλθαν κιόλας στόν κόσμο. Μερικοί άπ' αύτούς σκοπεύουν νά ζητήσουν τήν έλληνικήν ιθαγένεια. Στήν περίπτωση αύτών τών τελευταίων πρόκειται γιά έσωτερικά άδύνατους άνθρώπους πού έλπίζουν μ' αύτό τόν τρόπο νά γλυτώσουν άπό τίς συνέπειες τού πολέμου στή Γερμανία. Τούς έγινε ύπόδειξη άπό μέρους μας γιά τό καθήκον πού έχουν καί γιά τό άδύνατο νά άποκτήσουν τήν ελληνική ιθαγένεια μέ έναν άπλό γάμο.

Από τούς συνολικά 30 γερμανούς πού ρωτήθηκαν άνήκουν 12 στήν άντιφασιστική όμάδα. Από τούς ύπόλοιπους 18 οί 8 δέν μπορούν γιά τήν ώρα νά γίνουν δεκτοί. Από τούς 10 ύπόλοιπους μπορούν νά γίνουν δεκτοί άμέσως οί 3 κομμουνιστές οί ύπόλοιποι 7 ύστερα άπό συστηματική διαπαιδαγώγηση καί έπίδειξη εργασίας. Ή μαχητική όμάδα έχει έξ άλλου τό σκοπό νά μπει αύστηρό μέτρο γιά τήν εισαγωγή τους. Προτιμούνται άνθρωποι πού άποδείχνουν τά άντιφασιστικά τους φρονήματα (ότι ήταν μέλη στά άριστερά κόμματα πρίν άπό τό 1933, πολιτικά τιμωρημένοι, μετά τό 1933, παράνομη δράση, μακροχρόνια συνεργασία μέ τόν ΕΛΑΣ κλπ.). Κοντά σ' αύτά όμως πρέπει νά πρόκειται γιά άνθρώπους μέ χαρακτήρα καί ήθικά προσόντα άδιαμφισβήτητα, οί όποιοι είναι πρόθυμοι νά εργασθούν καί νά προσφέρουν θυσίες καί έχουν τή σταθερή άπόφαση νά ξαναοικοδομήσουν μιά άντιφασιστική Γερμανία. Τεμπέληδες, δειλοί, ήθικά ξεπεσμένες ύπάρξεις μπορούν νά βλάψουν μόνο τήν ύπόληψη τής οργάνωσης καί τόν γερμανικό άντιφασιστικό άγώνα καί νά φέρουν δυσπιστία τής ελληνικής δημόσιας γνώμης.
Μιά τέτοια θλιβερή περίπτωση παρουσιάζει ό τρόπος τής ένέργειας τού στρατιώτη ό όποιος συνεχώς έλεγε ψέμματα στήν οργάνωση, έδωκε ψεύτικα στοιχεία γιά τό πρόσωπο του κλπ. κι όλα αύτά γιά νά μήν ύπηρετήσει στόν γαλλικό στρατό. Οταν τόν κάλεσαν νά λογοδοτήσει, προτίμησε νά έγκαταλείψει τήν όμάδα κρυφά γιά νά πάει στούς Άγγλους.

Ομοια καί γιά τούς άλλους 8 πού άπορρίφθηκαν πρόκειται γιά άχρηστο καί χωρίς κοινωνική συνείδηση άνθρώπινο ύλικό. Επειδή αύτοχαρακτηρίζονται σάν άνθρωποι χωρίς πολιτική συνείδηση πρέπει νά λογαριαστούν σάν κοινοί λιποτάχτες πού μπορούν νά περιληφθούν μόνο ύστερα άπό μακρόχρονη έξέταση στίς τάξεις τών έντιμων μαχητικών άντιφασιστών καί προπάντων γιατί ένα μέρος άπ' αύτούς θά ήταν πρίν 2 χρόνια άκόμη καλοί έθνικοσοσιαλιστές.

(άκριβές άντίγραφο)
άκριβής μετάφραση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Περιοδικό « 'Εθνικής Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης 1966, σ. 929

******

Εβδομαδιάτικη αναφορά άπό 24 ώς τίς 30.12.44 της αντιφασιστικής Γερμανικής Επιτροπής
Αντιφασιστική Επιτροπή:
Συνέχιση του έράνου γιά τό λόχο καί τούς αιχμαλώτους. Οργάνωση ενός κύκλου βοηθών γιά τήν ύποστήριξη τών αιχμαλώτων πολέμου. Περίθαλψη τών άσθενών του νοσοκομείου. Σύνταξη έκθέσεων γιά τόν αντιφασιστικό αγώνα στή Γερμανία. Καθημερινός έφοδιασμός τών Γερμανών με τά νέα τής ήμέρας. Ελεγχος καί αποστολή του ταχυδρομείου αιχμαλώτων - 200 γράμματα.
I Λόχος: 39 άνδρες στή Νεάπολη γιά τήν κατασκευή τής γέφυρας. Οί ύπόλοιποι του λόχου στούς στρατώνες πεζικού.
II Λόχος: Χώρος στρατώνων πεζικού. Στίς 24 διοργάνωσαν οί δύο λόχοι κοινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή. 'Ομιλία του σ. Χάνς καί του καπετάνιου Κώστα Μαύρου. Τήν εβδομάδα έκαναν καί οί δυό λόχοι τή συνηθισμένη έργασία τους καί έβγαλαν σκοπούς. Κοντά σ' αύτά ζωγράφισαν πλακάτ γιά τόν ΕΛΑΣ καί τό ΚΚΕ. Πήραν μέρος στό μάθημα τής άγγλικής γλώσσας.
Πολυάριθμες αρρώστιες άπό κρυολογήματα.

Τμήμα αιχμαλώτων:
Στίς 24 Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Στίς 26. μάθημα άγγλικής (Σίμων) 27. διάλεξη γιά τήν πολιτική κατάσταση (Δρ. Εκκερτ) 28. Αγγλική γλώσσα (Σίμων) απογευματινή ώρα γιά διάβασμα (Σκίμπε) 29. Φυσιογνωστική συζήτηση (Δρ. Κρέμερ) 30. Αγγλική γλώσσα (Σίμων).

Τμήμα νοσοκομείου ΕΛΑΣ:
Τό προσωπικό απασχολείται μέ τούς εξής ύπεύθυνους: 1 φαρμακοποιός, 1 μασέρ, 1 μάγειρας, 1 θερμαστής.

Τμήμα Αύγούστου: Πολιτική διαπαιδαγώγηση.

(ακριβές άντίγραφο)
Περιοδικό « Εθνική Αντίσταση», Συλλογή Ενάτη, Δεκέμβρης 1966, σ. 930

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ - ΓΡΑΦ.ΙΙ και Ι
Αριθ. Ε.Π. 8282
Πρώτην Μεραρχίαν


Εχορηγήσαμε σήμερον Φ.Π. διά την έδραν σας εις τον γερμανόν αυτόμολον συν. Γκέρχαρτ Ράινχαρτ, μέλος της Κ.Ε. Γερμανών Στρατιωτών «Ελευθέρα Γερμανία» παρά τω Γ.Σ. του ΕΛΑΣ.

Ούτος είναι εξουσιοδοτημένος παρά του Γ.Σ. να έλθη εις επαφήν μετά των παρ`υμών χρησιμοποιουμένων δια προπαγάνδαν αυτομόλων γερμανών Γκάιρτνερ και Κλόουζε και να μελετήση:
1ο Την οργάνωσιν της παρ`αυτών, υπό την υμετέραν καθοδήγησιν, διενεργουμένης προπαγάνδας μεταξύ των γερμανών στρατιωτών επί σκοπώ προσελεύσεως και άλλων αυτομόλων.
2ο Να βολιδοσκοπήση ποίος εκ των δύο είναι κατάλληλος και δέχεται να μετάσχη ως μέλος της παρ`ημίν Κ.Ε. γερμανών στρατιωτών, παραμένων πάντοτε εις την έδραν σας προς συνέχισιν της ανατεθείσης εις αυτόν εργασίας.
3ο Να αναπτύξη εις αυτούς το παρά της ενταύθα Επιτροπής καταρτισθέν πρόγραμμα εργασίας προς συντονισμόν της προπαγάνδας κατά τρόπον ενιαίον.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 3-9-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Ακριβές αντίγραφον
Το Γραφείο
Κοινοποιήσις
ΙΙ, Ι Γραφεία Γ.Σ.

******

Εν Βόλω σήμερον την 9ην Δεκεμβρίου του 1944 ο υπογεγραμμένος ΄Αγγλος Ταγματάρχης Βάρντ παρέλαβον παρά του στρατοπέδου αιχμαλώτων του 54ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ τους κάτωθι αναγραφομένους αιχμαλώτους και αυτομόλους ανήκοντας και εις τας έναντι αυτών αναγραφομένας Εθνικότητας:

Α΄ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ
1) Στίκερερ Φερδινάρδος
2) Ματσάϊτ Βίλυ
3) Κιέκ Γιόχαν
4) Πέλς ΄Αλφρεντ
5) Κούλσε Βάϊλτερ
6) Τάφιτ ΄Αλμπερτ
7) Λαντούτσερ Πίτεφ
8) Νέρλιχ Βίλελμ
9) Εσριχ Βάλτερ
10) Χάασε Ροδόλφ
11) Σουριέτερ Χέντσς
12) Κουέν Βίλελμ
13) Λέη Φερδινάνδος
14) Φίκερ Βίλυ
15) Χρήστοφ Ιωσήφ
16) Τανκόφσκυ ΄Εριχ
17) Πάουλι Πάουλ
18) Λούπτικ Ενρστ
19) Κέϊμ Λούτβικ
20) Στρέλτσικ Χόρστ
21) Πράτε Γιόχαν
22) Σετλυμάϊερ Πίους
23) Ροδόλφ Κάρρο
24) Χιίσελ Κότφριτ
25) Κιούν Κεράρτ
26) Ηλτεμπράντ Χέλμαν
27) Σίτεκ Στέφαν
28) Βίντι Γεώργιος
29) Σφάμπελ Αλούος
30) Κετσεντόρφερ Ιωσήφ
31) Γιούστ ΄Ανστ
32) Σάκλη Γιόχαν
33) Βούσκα Φριντς
34) ΄Ενεμαν Ιντσς
35) Σράουφεκ Βίκτωρ
36) Σαρφάτ Κούρτ
37) Κλάουτκε Αρη
38) Τσίτλοφ ΄Αντς
39) ΄Εγκελ ΄Οττο
40) Τοναουπάουερ Περνάρτ
41) Σπάνεμαμ Μιχαήλ
42) Σαφατσέκ Ρομάν
43) Πέκ ΄Ελμουτ
44) Σου Καράλ
45) Βίπερ Μάρτιν
46) Μαλί Ραϊμόντ
47) Βάγνερ Πέτερ
48) Σούμαν Μπρούνο

Εδραπέτευσαν
1) Χάνς Πούστ
2) Βάης Αδάμ
3) Σάντσε Περτούλτ

Β΄ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
1) Μάρτινακ Φίλιπς
2) Σέρνερ Μάξ
3) Πούχμλερ Γιόχαν
4) Κλεονά Βίκτωρ
5) Ρούπελ Ενριχ
6) Λίακε Γκεράρτ
7) Χάρτον Αντόνιο
8) Πάλκιε Χάντσς
9) Εγκελάρτ Αλφρέντ
10) Κλάατ Πάουερ
11) Ρίχτερ Κεράρτ
12) Βάϊλτερ Ροδόλφ
13) Πούτ ΄ΕρμανΑν σας άρεσε το άρθρο, μπορείτε να το διαδώσετε

ή να το εκτυπώσετε (Εκτύπωση)

Υποστηρίξτε την σελίδα μας στο Facebook
κάνοντας "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο, ευχαριστούμε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Στείλτε ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τον ιστότοπό μας.


© Copyright 2017 Εθνική Αντίσταση - ΔΣΕ - All Rights Reserved