Μια δίκη και μια νίκη
τα πρακτικά της δίκης της Εθνικής Αλληλεγγύης
Αθήνα 1947Ο Εισαγγελέας είπε στήν άγόρευσή του. «Τά στοιχεία τής δικογραφίας μας πείθουν ότι πρέπει νά κοπεί τό γαντοφορεμένο έγκληματικό χέρι (πρόκειται γιά τήν Ε.Α.), που στρέφεται κατά.,.τής πατρίδος». Και καταλήγει: «τό έλληνικόν έθνος, πού έπί... τρεις χιλιάδες χρονιά αγωνίζεται κατά τών Σλαύων πρέπει νά προστατευθεί άπό τους έγκληματίας!

Η διαδικασία τελείωσε. Τό δικαστήριο θά βγάλει τήν Απόφασή του. Ομως ό λαός έβγαλε τή δική του καί τή διατύπωσε με τό στόμα μιας μαυροφορεμένης μάνας: «Πεστε λέει, πώς ή Εθνική ’Αλληλεγγύη δέν διαλύεται μέ χαρτιά, γιατί είναι μέσα στήν καρδιά μας».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η άπόφαση τού Πρωτοδικείου Αθηνών, πού διατάσσει τή διάλυση τής Εθνικής ’Αλληλεγγύης, βγήκε, κατά παράδοξη σύμπτωση, πάνω στήν Εκτη έπέτειο άπό τήν ίδρυσή της.
Μά άπό τά ξηρά ντοκουμέντα πού παραθέσαμε, ό κάθε καλόπιστος άνθρωπος μπορεί νά βγάλει τό άσφαλές του συμπέρασμα:
ή δίκη αύτή πού προκλήθηκε άπό έμπάθεια καί είχε σά μοναδικό σκοπό νά χτυπηθή ή φιλανθρωπία, στό πρόσωπο τής μεγαλύτερης άνθρωπιστικής κοινωνικής καί χριστιανικής όργανώσεως τής Ελλάδος, ήταν μιά ήθική νίκη, άνυπολόγιστης σημασίας, τής Εθνικής ’Αλληλεγγύης πού οί καρποί της πολύ γρήγορα θά φανούν.

Οι διώκτες της θά καταλάβουν τήν ήθική ήττα πού ύπέστησαν, καταδικαζόμενοι στήν περιφρόνηση όλων τών Ελευθέρων Ανθρώπων, όλης τής 'Ελλάδος κι’ όλης τής Γής. Γιατί ή Εθνική ’Αλληλεγγύη έχει βαθειές ρίζες όχι μόνον στήν πατρίδα μας, άλλά καί στά πέρατα τής Οικουμένης και χιλιάδες και έκατομμύρια καρδιές πάλλονται γιά τά ιδανικά της : τά ιδανικά τής ’Αλληλεγγύης, τής ‘Αγάπης, τής Ελευθερίας.

Εναντίον τής άποφάσεως τού Πρωτοδικείου, ή Εθνική ’Αλληλεγγύη θά άσκήσει έφεση. Καί έλπίζει πώς οί συνθήκες τής Χώρας μας θά έπιτρέψουν στό Έφετεϊο νά άποδώσει τήν ’Εθνική ’Αλληλεγγύη στούς κόλπους του Λαού μας, άμόλυντη καί άσπιλη, τέτοια όπως τήν πόθησε ό Λαός κι’ όπως αύτή στάθηκε στά έξη σκληρά χρόνια τής ζωής της.


Αν σας άρεσε το άρθρο, μπορείτε να το διαδώσετε

ή να το εκτυπώσετε (Εκτύπωση)

Υποστηρίξτε την σελίδα μας στο Facebook
κάνοντας "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο, ευχαριστούμε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Στείλτε ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τον ιστότοπό μας.


© Copyright 2017 Εθνική Αντίσταση - ΔΣΕ - All Rights Reserved