Για τους Ελληνες και Φιλέλληνες του ΕξωτερικούΕΚΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τούς ξενητεμένους Ελληνες όλου τού κόσμου.
Προς ολους τούς φιλέλληνες καί κάθε φιλελεύθερο καί τίμιο άνθρωπο.

Ή Χώρα μας είναι έλεύθερη. Βέβηλο πόδι κατακτητή δέν πατάει τό Ιερό της χώμα. Ό Λαός μας ύπερήφανος καί όλόρθος κυττάζει κατάματα όλον τόν κόσμο.Τή Λευτεριά του τήν κέρδισε μέ θυσίες άπειρες, υλικές καί θυσίες αίματος. Ή λευτεριά του είναι βγαλμένη άπό τά κόκκαλά του και τά έρείπια τών χωριών του.

Στόν ήρωϊκό καί σκληρό πόλεμο μέ τούς Ιταλούς καί Γερμανό—Βουλγάρους, ’Αλβανικό Μέτωπο, Μακεδονία, άφησε 13.500 νεκρούς. Στις μάχες του Ελ Άλαμέϊν, Ρίμίνι, στόν αγώνα τών θαλασσών καί στόν ένδοξο άνταρτοπόλεμο 10.000 νεκρούς. Ή πείνα έθέρισε 310.000 άνθρώπινο πληθυσμό. Στή Γερμανία άφησαν τά κόκκαλά τους 50.000 όμηροι ‘Έλληνες καί Έλληνοεβραίοι. Στό διάστημα τής κατοχής έκτελέστηκαν 48.128 πατριώτες Στόν ύπέροχο τής Αντίστασης Αγώνα, έπυρπολήθηκαν 1.700 χωριά καί έμειναν άστεγοι 111.000 οικογένειες μέ 585.000 άτομα. Τό μεγαλύτερο μέρος του κινητού πλούτου έλεηλατήθηκε ή καταστράφηκε. Μόνον τ’άρπαγέντα ζώα άνέρχονται σέ 1.000.000.

Αύτό είναι σέ γενικές γραμμές τό τίμημα τής Λευτεριάς πού είναι τόσο μεγάλο γιά τόν μικρό 'Ελληνικό Λαό καί τή μικρή του Χώρα, μά καί πού τό τίμημα αύτό είναι τόσο μικρό μπρός στή ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Ό Λαός μας έκανε τό καθήκον του στήν Πατρίδα καί στόν ’Αγώνα τόν Συμμαχικό.

Από τή μαύρη μέρα πού ό βάρβαρος έπιδρομέας έβεβήλωσε τή Χώρα μας, ένας συναγερμός άλληλεγγύης έσήμανε στίς καρδιές σύμπαντος του λαού τού 'Ελληνικού καί τό πνεύμα της ένσαρκώθηκε στήν Ιστορική όργάνωση τής «Εθνικής Άλληλεγγυης>, πού τώρα είναι καί έπίσημο σωματείο.......


Αν σας άρεσε το άρθρο, μπορείτε να το διαδώσετε

ή να το εκτυπώσετε (Εκτύπωση)

Υποστηρίξτε την σελίδα μας στο Facebook
κάνοντας "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο, ευχαριστούμε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Στείλτε ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τον ιστότοπό μας.


© Copyright 2017 Εθνική Αντίσταση - ΔΣΕ - All Rights Reserved